Preskocit navigáciu

Základné pojmy


Sily pre špeciálne operácie

Sily pre špeciálne operácie (Special Operation Forces - SOF) sú malé, špeciálne organizované jednotky pozostávajúce z citlivo selektovaných profesionálnych vojakov  cvičených pre operácie s vysokým fyzickým a psychickým tlakom. Jednotky SOF sú schopné dokončiť misiu proti strategickým a operačným cieľom s použitím špecializovaného výstroja a výzbroje a s aplikáciou nekonvenčných taktík. Tieto unikátne schopnosti SOF doplňujú konvenčné sily.

Pre lepšie pochopenie obsahu významu pojmu SOF je potrebné vysvetliť, že Sily pre špeciálne operácie sú druhom vojska rovnako ako mechanizované, tankové, delostrelecké, prieskumné, chemické alebo ďalšie jednotky v zostave ozbrojených síl. Pod termínom Sily pre špeciálne operácie však nerozumieme špeciálne jednotky - to znamená, že napríklad chemické vojsko je považované svojim profilom činností za špeciálnu jednotku avšak nepatrí k Silám pre špeciálne operácie, no v útvare Síl pre špeciálne operácie môže byť špeciálna jednotka.

 

Špeciálne operácie

Špeciálne operácie sú vykonávané v nepriateľskom alebo politicky senzitívnom prostredí na docielenie vojenských, diplomatických, informačných alebo ekonomických cieľov s využívaním vojenských schopností, ktoré nie sú požadované v širokom zábere konvenčných síl. Tieto operácie si vyžadujú zákonnú čitateľnosť, utajenosť a schopnosť pôsobiť skrytým spôsobom. Organizované sú pod velením a riadením Síl pre špeciálne operácie. Špeciálne operácie sú uplatniteľné v celom spektre vojenských operácií. Môžu byť použité nezávisle, alebo v kombinácii s operáciami konvenčných síl, alebo pre potreby iných vládnych organizácií či výborov s domácimi alebo koaličnými silami.

Rozdiely medzi špeciálnymi operáciami a konvenčnými operáciami sú v ich schopnosti pôsobiť s vysokým stupňom fyzického a politického rizika, v operačných technikách, v použití špeciálneho vybavenia, v spôsobe zasadenia, v nezávislosti na materskej či koaličnej podpore a v ich závislosti na operačnom spravodajstve a domorodých aktivitách. 

Sily pre špeciálne operácie poskytujú v armádnych štruktúrach široký a rôznorodý záber s možnosťou nasadenia v operáciách s využitím ich rôznorodých spôsobilostí na plnenie vnútroštátnych úloh, spravodajských úloh a v rýchlej a operatívnej nasaditeľnosti - mobilite - do operácií pod velením NATO, EU, OSN a koaličných partnerov. Takéto určenie poukazuje na sily pre špeciálne operácie ako na sily schopné plniť úlohy s vysokým strategickým významom.


Špeciálny prieskum a pozorovanie

Špeciálny prieskum pozostáva najmä z priameho pozorovania cieľa na nepriateľskom, nedostupnom alebo politicky citlivom teritóriu. Sily pre špeciálne operácie môžu poskytnúť včasnú analýzu s využitím vlastného úsudku a iniciatívy spôsobom, akým ju nemôže vykonať technický ISTAR. Takéto úlohy sa môžu vykonávať samostatne, s podporou alebo v spojení s veliteľstvami iných komponentov, resp. na ich podporu. Prieskum a pozorovanie sa môžu vykonávať pomocou pokročilej techniky a vybavenia prieskumu a pozorovania a spôsoby zberu bývajú niekedy doplnené nasadením domorodých zdrojov.

 

Úderné akcie

Údernými akciami nazývame precízne operácie, ktoré majú obyčajne obmedzený záber a trvanie. Zvyčajne zahŕňajú plánovaný ústup z bezprostrednej blízkosti objektu. Úderné akcie sú zamerané na špecifické, presne definované ciele strategického alebo operačného významu, alebo sa využívajú pri vedení defenzívnych taktických operácií. Sily pre špeciálne operácie môžu tieto úlohy vykonávať nezávisle, s podporou konvenčných síl alebo na podporu konvenčných síl.

 

Vojenská asistencia

Vojenská asistencia je širokým spektrom opatrení na podporu vlastných síl v celom spektre konfliktu. Môže byť vykonávaná s pomocou spriatelených síl, so spriatelenými silami resp. prostredníctvom spriatelených síl, ktoré sú vycvičené, vybavené, podporované alebo nasadzované na rôznej úrovni pričinením síl pre špeciálne operácie. Rozsah vojenskej asistencie je preto značný a môže sa pohybovať od poskytovania vojenského výcviku na nízkej úrovni alebo materiálnej pomoci po aktívne nasadenie domorodých síl pri vykonávaní hlavných operácií.

 

Vybrané úlohy asistenčných operácií

Sily pre špeciálne operácie môžu byť poskytované hlavne pre podporu  Prezídia Policajného zboru v prípadoch hrozby vykonania teroristických útokov, na vykonanie operácie proti teroristickým skupinám, pri hrozbe hromadnej migrácie osôb, na vykonanie operácie na elimináciu militantných skupín a zabránenie teroru, na vytváranie zóny a pásma pre zabránenie živelnému prenikaniu utečencov, teroristických skupín, kriminálnych živlov a monitoringu ich pohybu.

 

Poskytovanie špecialistov

Neoddeliteľnou súčasťou spektra úloh síl pre špeciálne operácie je príprava zvlášť vybraných jedincov v stanovených odbornostiach, schopných plniť úlohy špeciálnych operácii alebo plniť jednorázové zvláštne úlohy. Špecialisti môžu byť nasadzovaní samostatne, môžu posilňovať orgány špeciálneho prieskumu alebo špeciálneho určenia, alebo môžu byť poskytnutý iným zložkám ozbrojených síl SR alebo ministerstva vnútra SR.

 

Protiteroristická činnosť

Súčasťou výcviku a špeciálnej prípravy je činnosť zameraná na potieranie najrôznejších teroristických aktivít. Tieto činnosti v sebe zahrňujú celý rad činností podrobnejšie popísaných v úlohách špeciálny prieskum a pozorovanie, úderné akcie, vojenská asistencia, vybrané úlohy asistenčných operácií a poskytovanie špecialistov.

Skočiť na menu


Share