Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


Od začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia vojenské konflikty a použitie vojenskej sily prekročili veľa tradičných a do tej doby overených postupov vedenia konfliktov. Pre zmeny v týchto postupoch dochádza k intenzívnej transformácii síl pre špeciálne operácie,  ich velenia a riadenia na strategickej, operačnej a taktickej úrovni.

Sily pre špeciálne operácie tvoria časť ozbrojených síl členských krajín aliancie a sú priamo využívane pre bezpečnostnú politiku štátu a pre citlivé diskrétne operácie. Profil síl pre špeciálne operácie pozostáva z unikátnych špecifík, ktoré sú požadované národnými a koaličnými záujmami. Z požiadaviek na činnosť síl pre špeciálne operácie, ktoré v Slovenskej republike predstavuje 5. pluk špeciálneho určenia, vyplývajú jeho hlavné úlohy. K hlavným úlohám 5. pluku špeciálneho určenia patria

 

Pre každý rok, na splnenie všeobecných hlavných úloh, sa stanovujú detailnejšie rozpracované hlavné úlohy roka. V roku 2019 sú hlavnými úlohami plnenými 5. plukom špeciálneho určenia  

 • precvičenie činnosti pluku v čase krízovej situácie, vojnového stavu a vojny,
 • príprava a udržiavanie deklarovaných síl nasadených v operáciách a misiách Medzinárodného krízového manažmentu (MKM) - udržanie požadovaného počtu členov pluku v prebiehajúcich operáciách MKM, 
 • udržiavanie a rozvoj cieľov spôsobilostí F 1501-SOLTG (pozemné úlohové zoskupenie pre špeciálne operácie) a F5201-0.1SOCC (SJO) príspevok do veliteľstva SOF komponentu a spôsobilosť JTAC,
 • v oblasti Domáceho krízového manažmentu (DKM) pokračovať v  spolupráci s rezortom ministerstva vnútra SR v plnení Uznesenia vlády Slovenskej Republiky 132/2014 zo dňa 12.3.2014 a vykonávacích dohôd medzi MO SR a MV SR pri riešení krízových situácií na území SR,
 • príprava a udržiavanie spôsobilostí pluku vyčleňovaných na podporu DKM,
 • nadobúdanie chýbajúcich spôsobilostí a zručností potrebných pre vedenie nekonvenčnej bojovej činnosti na použitie pri obrane Slovenskej republiky,
 • realizácia výberov uchádzačov o službu v pluku a dopĺňanie pluku, výcvik nových príslušníkov,
 • reorganizácia pluku súvisiaca so vznikom veliteľstva Síl pre špeciálne operácie,
 • zavádzanie novej  výzbroje, techniky a materiálu do jednotiek SOF,
 • spoločný výcvik so zahraničnými partnermi SOF.

 

  Pre rok 2019 boli 5. pluku špeciálneho určenia stanovené tieto priority 
 • udržanie pripravenosti vyčlenenej jednotky do síl rýchlej reakcie NATO – NRF/VJTF-2019,
 • doplnenie a výcvik nových jednotiek pluku,
 • zvýšenie komplexnej pripravenosti 5. pluku na použitie pri obrane SR, resp. kolektívnej obrane NATO a EÚ,
 • príprava a udržanie určenej jednotky na plnenie asistenčných úloh a úloh domáceho krízového manažmentu,
 • príprava rotácie pre operáciu RS,
 • zabezpečenie plnenia a udržiavania Národných cieľov, 
 • zavádzanie novej výzbroje, techniky a materiálu, ich zvládnutie a príprava na použitie,
 • zabezpečenie a udržanie požadovanej úrovne operačnej pripravenosti pluku.

Skočiť na menu


Share