Preskocit navigáciu

Výber k SŠO tak ako ho NEPOZNÁTE - marec 2023


Výber k SŠO tak ako ho NEPOZNÁTE - marec 2023

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV 

       Staň sa aj Ty členom rodiny špeciálov. Ak už si profesionálny vojak a chceš slúžiť v dynamicky sa rozvíjajúcich vojenských spôsobilostiach, veľmi radi Ťa uvidíme vo výbere do útvarov v podriadenosti Síl pre špeciálne operácie a Veliteľstva SŠO. Uvítame nových spolubojovníkov!

Aké výhody získaš službou v SŠO?

Najnovším benefitom, prečo sa stať príslušníkom Síl pre špeciálne operácie, je výnimka pre všetkých členov komunity SŠO pri ustanovení do funkcie s vyššie plánovanými hodnosťami, než aké majú aktuálne. Táto výnimka zo zákona č. 281/2015 Z.z. § 65 od 1. 1. 2023 ponúka víziu rastu a rozvoja všetkým odbornostiam SŠO.

Koho hľadáme? 
V prvom rade sa rozhodni, o ktorý útvar v podriadenosti SŠO máš záujem.

Veliteľstvo SŠO v posádke Trenčín – ponúkame Ti hodnosti v poddôstojníckej a dôstojníckej kategórii v rôznych odbornostiach (logistika, operačné oddelenie, výcvikové oddelenie, oddelenie BOI a KIS...), výsadkové aj nevýsadkové miesta. Poddôstojnícke hodnosti rotný, rotmajster, nadrotmajster a dôstojnícke hodnosti kapitán a major. Rozhodne musíš byť tímový hráč, ktorý slúži z vnútorného presvedčenia, s profesionálnym prístupom, vo vysokom pracovnom tempe, so skúsenosťami a s chuťou aj naďalej sa vzdelávať a napredovať.

5. pluk špeciálneho určenia v posádke Žilina – služba v 5. pšu je najväčšia výzva pre profesionálnych vojakov v OS SR. Ak chceš byť príslušníkom 5. pšu, čaká Ťa veru neľahký výber, ale potom budeš Ty, Tvoja rodina, frajerka a priatelia hrdí, že si sa k nám dostal a zvládol si to. Ponúkame Ti funkcie v hodnostných kategóriách mužstvo, poddôstojníci aj dôstojníci. Všetky funkcie sú výsadkové. Veľkou výhodou je, ak máš elektrotechnické alebo zdravotnícke vzdelanie pre kategóriu mužstvo a poddôstojníci. Nemal by si sa báť výšok a na zemi by si mal byť rozhodný, flexibilný, nesmie Ti chýbať chuť sa ďalej vzdelávať a byť tímovým hráčom.

51. výcviková základňa v posádke Žilina – momentálne hľadáme profesionálnych vojakov v hodnosti čatár a rotný pre skupinu logistického zabezpečenia, BOI a KIS a plánovanie výcviku. V dôstojníckej kategórii ponúkame hodnosti kapitán ako veliteľ/náčelník skupiny operačného riadenia/špecializovanej prípravy a nadporučík v oddelení logistiky. Ak si skúsený v taktike, streleckej, BOI a KIS odbornosti a výsadkovej príprave a máš dosiahnutú hodnosť rotmajster a nadrotmajster, môžeš sa zúčastniť aj výberu na funkcie inštruktor. Funkcie sú výsadkové aj nevýsadkové. Ako všetci výsadkári, ani Ty sa nemôžeš báť výšok a čakáme od Teba, že budeš tímový hráč s chuťou pracovať v novom kolektíve.

52. výsadkový prápor v posádke Trebišov (Mokraď) – doplň rady bojovníkov. Ponúkame Ti funkcie v kategóriách mužstvo, poddôstojníci aj dôstojníci v rôznych odbornostiach, výsadkové aj nevýsadkové. Výhodou je vodičské oprávnenie skupiny C v hodnostnej kategórii mužstvo.

Výber k odbornosti Cyber Defence Veliteľstva SŠO v posádke Trenčín - vytváraná nová vojenská odbornosť so špecializáciou zameranou na kybernetické operácie, dátové prenosy, informačné technológie a mnoho iných činností v oblasti CD. Ponúkame Ti funkciu v hodnostnom zbore poddôstojníci (1x rotmajster) a pre dôstojníkov funkcie s hodnosťami poručík až kapitán. Všetci uchádzači musia spĺňať elektro vzdelanie a mať aspoň základné IT znalosti. Všetky funkcie sú nevýsadkové.

Okrem toho Ti ponúkame:
• zahraničné odborné a kariérne vzdelávanie,
• vysielanie do odborných a jazykových kurzov – aj v civilnom sektore,
• umožnená účasť v misiách a v operáciách v zahraničí,
• moderný prístup k riadeniu ľudí,
• výcvik zameraný na súčasné a budúce hrozby – konflikty,
• priestor pre vlastnú iniciatívu, kreativitu a osobnostný rozvoj,
• kariérny rast,
• súčasť rodiny SOF – flexibilita personálnych zámerov.
.................................................................................................................................................................

       Výber sa uskutoční v súlade s Nariadením náčelníka Generálneho štábu OS SR č.: VeSŠO-12-550/2022 zo dňa 08. decembra 2022 o výbere profesionálnych vojakov k Silám pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
       Výbery k všetkým súčastiam SŠO sa uskutočnia formou sústredeného výcviku jednotky v priestoroch 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, 51. výcvikovej základne v Žiline a Veliteľstva Síl pre špeciálne operácie v Trenčíne.


Termíny výberu:

Veliteľstvo SŠO:                          27.03 – 29.03. 2023

5. pluk špeciálneho určenia:      27.03 – 31.03. 2023 (zabezpečovací úsek) 
                                                      27.03 – 05.04. 2023 (bojový úsek)

51. výcviková základňa:             27.03 – 31.03. 2023

52. výsadkový prápor:                27.03 – 29.03. 2023

Cyber Defence VeSŠO:               27.03 – 29.03. 2023

• informácie k výberom - (mjr. Mgr. Lenka PETROVÁ, 0960 331 664, lenka.petrova@mil.sk )

 
Podmienky pre zaradenie profesionálneho vojaka (ďalej len „uchádzač“) do výberu:
• zdravotná klasifikácia "A" (nie lekárske vysvedčenie, stačí Ti len potvrdenie od lekára o zdravotnom stave),
• plavec,
• predloženie požadovanej dokumentácie.

Požadovanou dokumentáciou sa rozumie:
• písomná žiadosť profesionálneho vojaka o zaradenie do výberu (príloha č. 1) s uvedeným mobilným telefonickým kontaktom vojaka žiadajúceho o zaradenie do výberu. V „Žiadosti o zaradenie do výberu k Silám pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky" označ jednotku/útvar, v ktorej máš záujem slúžiť. V prípade záujmu slúžiť vo viacerých jednotkách/útvaroch uveď poradie podľa priority,
• motivačný list (príloha č. 2),
• overená kópia osobnej „B“ karty profesionálneho vojaka (postačuje overenie personálnym pracovníkom útvaru),
• lekárske potvrdenie so záverom „schopný vykonať výber” (príloha č. 3). Neposielať - priniesť osobne až na výber z dôvodu aktuálnosti dokumentu,
• čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o tom, že je plavec (príloha č. 4),
• čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o tom, že voči nemu nie je vedené trestné stíhanie (príloha č. 5),
• čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o členstve v občianskych združeniach a spolkoch (príloha č. 6),
• výpis z písomného rozkazu veliteľa o vyslaní profesionálneho vojaka na vykonanie výberu (výpis vojak predloží v prvý deň výberu),
• overená fotokópia stredoškolského vzdelania (výučný list/maturitné vysvedčenie), overená fotokópia vysokoškolského diplomu - postačuje overenie personálnym pracovníkom útvaru),
• osvedčenia o absolvovaných kurzoch a školeniach (napr. jazykové - komunikačné - analytické kurzy a pod., potápačské osvedčenie, osvedčenie o absolvovaných horolezeckých kurzoch, osvedčenie vykonania zoskokov padákom a všetky ďalšie osvedčenia podľa vlastného uváženia),
• kópia prehľadu o neprítomnosti v štátnej službe za roky 2021 - 2023.Požadovanú dokumentáciu zašli do 24. FEBRUÁRA 2023 na adresu:
Veliteľstvo Síl pre špeciálne operácie
Odd. personálneho manažmentu
Smetanova 6
911 01 Trenčín

Dôkladne si skontroluj úplnosť dokumentácie a dodrž termíny jej doručenia. V opačnom prípade Tvoju žiadosť nemôžeme akceptovať!

Osobné pozvánky na výber budú zasielané služobným postupom až po posúdení úplnosti a správnosti predložených dokumentov.

V pozvánke budú uvedené všetky podstatné podrobnosti súvisiace s výberom, akými sú napr. časový harmonogram výberu a potrebný materiál osobného používania z vlastných zdrojov uchádzača.

Uchádzači absolvujú výber formou sústredeného výcviku jednotky, avšak v deň nástupu a v deň ukončenia výberu účastníci absolvujú služobnú cestu (v domovských útvaroch budú vykazovaní v počtoch ako na SC a ich cestovné a stravné náležitosti budú preplatené na základe platného vyplneného CP).

Ubytovanie a stravovanie počas sústredeného výcviku bude zabezpečené bezplatne zo zdrojov SŠO.


Testovacia časť jednotlivca:
• psychodiagnostické posudzovanie (termín Ti bude určený v pozvánke na výber),
• preskúšanie PrV z pohybovej výkonnosti,
• preverenie jazykovej spôsobilosti,
• fyzické posudzovanie počas presunov, pochodov, cvičení (neplatí pre CD),
• základné informácie o činnostiach, ktoré budú profesionálni vojaci po úspešnom výbere vykonávať,
• osobné pohovory uchádzača s výberovou komisiou.


Predčasné ukončenie výberu:
• odstúpenie na vlastnú žiadosť (strata motivácie, zdravotné dôvody a pod.),
• vyradenie zo zdravotných dôvodov na podnet lekára alebo zdravotníka,
• vyradenie na podnet psychológa,
• vyradenie pre závažné porušenie BOZP alebo nariadení riadiaceho zamestnania,
• vyradenie pre nesplnenie limitu v rozhodujúcich disciplínach.


Všeobecné podmienky a hodnotenie:
Uchádzač sa zúčastňuje výberu na vlastnú žiadosť a dobrovoľne. Výberu k Silám pre špeciálne operácie sa môže uchádzač zúčastniť najviac 3x.

V prípade, že uchádzač vážne poruší bezpečnostné opatrenia alebo vojenskú disciplínu, bude automaticky z výberu vylúčený. Pre tieto porušenia nebude možné v budúcnosti akceptovať žiadosť takto vyradeného uchádzača o zaradenie do výberu.

V prípade predčasného ukončenia výberu z akéhokoľvek dôvodu bude uchádzač odoslaný späť do miesta výkonu štátnej služby, o čom bude jeho domovský útvar písomne informovaný.

Takzvaná „platnosť výberu“, teda akceptovanie splnenia podmienok pre prijatie k Silám pre špeciálne operácie po úspešnom absolvovaní výberu, je po dobu štyroch rokov.Pri nejasnostiach nás neváhaj kontaktovať. Tešíme sa na Teba!


Výber k SŠO tak ako ho NEPOZNÁTE - marec 2023

Autor: poručíčka Miroslava Mindárová, VeSŠO , Foto: poručíčka Miroslava Mindárová, VeSŠO - Dátum: 15.02.2023
Čítanosť: 10351
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share